Provozní řád

Provozní řád kina RADOTÍN

1. Provozovatelem kina je Mstská ást Praha 16, I: 00241598

2. Kino je veejnou kulturní institucí msta. Slouží pedevším k promítání filmových pedstavení, poádání rzných kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení.

3. Kino je zpsobilé k promítání 35 mm film, filmz DVD a Blu-ray nosičů, satelitních penosa digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem 7.1 a technologií 3D.

4. Kapacita kina je 154 míst + 2 místa pro invalidní vozík.

5. Cena vstupného je dána distributorem (majitelem filmu) jako minimální možná, provozovatel dodržuje tuto minimální cenu.

6. Na nkterá pedstavení poskytuje kino slevu ze vstupného: držitelm prkazZTP a ZTP/P, Filmového klubu, dále pak studentm, dchodcm. Konkrétní výše slev na: http://www.kinoradotin.cz v sekci „Slevy“.

7. Slevy nelze kombinovat a poskytují se na základpedložení potebných doklad.

8. Poskytnout volnou vstupenku neumožují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi distributorem a provozovatelem kina.

9. Cena uvedená na vstupence je konená a obsahuje povinný píplatek na Fond kinematografie MK stanovený zákonem eské národní rady .241/1992 ze dne 14.4.1992 a zákonem stanovenou DPH.

10. Vstup do veejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.

11. Pokladna je otevena vždy 1 hodinu ped zaátkem každého pedstavení a uzavírá se 15 minut po zahájení posledního veerního pedstavení.

12. Na pedstavení filmmládeži nepístupných a pístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina pedloži prkaz k prokázání vku návštvníka.

13. Pedem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozdji 30 minut ped zahájením programu, jinak je pokladní systém automaticky uvoluje do prodeje. Kino si vyhrazuje právo na zmnu tohoto asového limitu u uritých titul. O této skutenosti je kino povinno diváka informovat.

14. Vstupenky lze rezervovat a zakoupit pímo v pokladnkina nebo pes internet na : http://www.kinoradotin.cz

15. Pi 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Obdrží-li divák pi vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutenost neprodlennahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí zpsobené nevhodným zacházením je divák povinen uhradit zpsobenou škodu.
U d
tí do 10 let je z bezpenostních a zdravotních dvod(mže se vyskytnut bolest hlavy, nevolnost atp.) nutný doprovod osoby starší 18 let.

16. Za nezletilé diváky kina, pípadnjimi zpsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.

17. V pípadnedodání nebo nefunknosti filmové kopie mže dojít ke zrušení pedstavení nebo k zaazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit ped tímto pedstavením v pokladnkina. Pi perušení pedstavení, které nelze pedvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

18. Filmové pedstavení koní až po projekci závrených titulk. Diváci odcházejí, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpenost.

19. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštvníky kina a uposlechnout organizaních pokynpracovníkkina.
Neukázn
né i podnapilé diváky mohou zamstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vbec nevpustit.

20. Filmové pedstavení bude zahájeno, pokud budou prodány minimáln3 vstupenky.

21. V prostorách kina je zakázáno kouit, vodit i vnášet zvíata. Z hygienických důvodů je zakázáno do sálu kina vnášet a konzumovat vlastní občerstvení. V sále kina mohou diváci konzumovat pouze občerstvení, které si zakoupili v občerstvení kina.

22. V kinosále je na základzákona o autorských právech zakázáno poizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.

23. Na základzákona o ochranveejného zdraví upozorujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou zvuku v promítacím sále, mají právo toto nahlásit odpovdným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitnápravu.

24. Pi uzavených školních pedstaveních zodpovídá za poádek a bezpenost divákdozor, který byl uren vedením školy a diváky do kina doprovází.

25. Hlavní vchod do budovy se 15 minut po zaátku posledního pedstavení uzamyká.

26. Provozovatel nezodpovídá za osobní vci návštvníkponechané volnv prostorách kina.

27. Zakoupením vstupenky návštvník stvrzuje seznámení se s provozním ádem kina.

28. Výjimky z tohoto provozního ádu mže stanovit pouze provozovatel kina.

1. 9. 2021 za provozovatele: starosta Mgr. Karel Hanzlík, vedoucí kina: Petr Rybka

Více ...